brandologo2
brandologo2

 

HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN FRÅN 1.1.2016

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

 • Hemvårdsstöd
 • Av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg

I hemvårdsstödet ingår:

GRUNDLÄGGANDE HEMVÅRDSSTÖD 500 €

 • Familjen får stödet för ett barn under 3 år
 • Barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • Utbetalas även fast ingendera föräldern vårdar barnet i hemmet
 • Upphör om familjen får ny föräldradagpenning

UTÖKAT HEMVÅRDSSTÖD 700 € 

 • En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte utnyttjar barnomsorg och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd under tiden tills barnet fyller 3 år
 • Beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader
 • Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra
 • Om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas

 SYSKONTILLÄGG 100 € 

 • Beviljas om man har ett barn som får grundläggande hemvårdsstöd
 • Betalas för syskon under 7 år som inte erhåller av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark)
 • Betalas även för barn som fyllt 3 år men inte inlett läroplikt och som åtnjuter kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka

 HEMVÅRDSSTÖD FÖR SYSKON 100 € 

 • Beviljas en vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som har omsorg om äldre syskon, dvs ett syskontillägg till föräldradagpenningen.
 • Ett stöd för varje syskon om 100 €/månad
 • Barnet man får stödet för får inte ha av kommunen ordnad eller beskostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark) och för syskon under ”förundervisningsåret”
 • Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd, inkomstgränsen är 1050 €, max 350 €/mån

 TILLÄGGSDEL MAX 350 € 

 • Beviljas högst för ett år i gången, kan förnyas genom inlämnandet av nya inkomstintyg
 • Maximibeloppet 350 € utbetalas åt familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1050 €, del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är under 3.383,30 €

HEMVÅRDSSTÖD FÖR FLERLINGSFAMILJER 750 €

 • Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 € per månad för tvillingar och 1000 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 €

 UTÖKAT STÖD FÖR FLERINGSFAMILJER 1050 € 

 • Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 € per månad för tvillingar och 1400 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 €

 PARTIELLT STÖD 125 €

 • Betalas endast till en vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskning
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas

 PARTIELLT STÖD FÖR SKOLBARN 125 €

 • Betalas till vårdnadshavare, som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskningen
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
 • Stödet betalas ut fr.o.m. den 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas
 • Barnet får inte utnyttja en kommunal fritidshemsplats

Det partiella stödet betalas inte 

 • Om familjen erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
 • Om familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Åt studerande vårdnadshavare

 

 EN FULLSTÄNDIG ANSÖKAN BESTÅR AV:

 • Blankett ”Ansökan om hemvårdsstöd för barn”, erhålles från socialkansliet eller från kommunens hemsida www.brando.ax
 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningsperioden
 • Om ni vill lyfta tilläggsdelen: löneintyg
 • Lyftarens skattekort för förmån
 • Intyg över förkortad arbetstid (partiellt stöd)
 • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd)
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

 

DET LAGSTADGADE HEMVÅRDSSTÖDET: 

 • Beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldradagpenningen upphört
 • Utbetalas den 16:e varje månad
 • Betalas retroaktivt högst 6 månader
 • Beviljas inte för kortare tid än 1 månad
 • Är skattepliktig inkomst
 • Erlägges av barnets  hemkommun

MERA UPPLYSNINGAR ges av Julia Grünewald, TEL 56700.

Blankett kan laddas ner här

ANSÖKAN INLÄMNAS TILL SKOLKANSLIET, 22940 ÅVA