brandologo2
brandologo2

 

HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN FRÅN 1.1.2016

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

 • Hemvårdsstöd
 • Av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg

I hemvårdsstödet ingår:

GRUNDLÄGGANDE HEMVÅRDSSTÖD 500 €

 • Familjen får stödet för ett barn under 3 år
 • Barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • Utbetalas även fast ingendera föräldern vårdar barnet i hemmet
 • Upphör om familjen får ny föräldradagpenning

UTÖKAT HEMVÅRDSSTÖD 700 € 

 • En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte utnyttjar barnomsorg och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd under tiden tills barnet fyller 3 år
 • Beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader
 • Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra
 • Om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas

 SYSKONTILLÄGG 100 € 

 • Beviljas om man har ett barn som får grundläggande hemvårdsstöd
 • Betalas för syskon under 7 år som inte erhåller av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark)
 • Betalas även för barn som fyllt 3 år men inte inlett läroplikt och som åtnjuter kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka

 HEMVÅRDSSTÖD FÖR SYSKON 100 € 

 • Beviljas en vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som har omsorg om äldre syskon, dvs ett syskontillägg till föräldradagpenningen.
 • Ett stöd för varje syskon om 100 €/månad
 • Barnet man får stödet för får inte ha av kommunen ordnad eller beskostad barnomsorg, undantaget lekverksamhet (lekpark) och för syskon under ”förundervisningsåret”
 • Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd, inkomstgränsen är 1050 €, max 350 €/mån

 TILLÄGGSDEL MAX 350 € 

 • Beviljas högst för ett år i gången, kan förnyas genom inlämnandet av nya inkomstintyg
 • Maximibeloppet 350 € utbetalas åt familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1050 €, del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är under 3.383,30 €

HEMVÅRDSSTÖD FÖR FLERLINGSFAMILJER 750 €

 • Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 € per månad för tvillingar och 1000 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 €

 UTÖKAT STÖD FÖR FLERINGSFAMILJER 1050 € 

 • Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 € per månad för tvillingar och 1400 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 €

 PARTIELLT STÖD 125 €

 • Betalas endast till en vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskning
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas

 PARTIELLT STÖD FÖR SKOLBARN 125 €

 • Betalas till vårdnadshavare, som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskningen
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
 • Stödet betalas ut fr.o.m. den 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas
 • Barnet får inte utnyttja en kommunal fritidshemsplats

Det partiella stödet betalas inte 

 • Om familjen erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
 • Om familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Åt studerande vårdnadshavare

 

 EN FULLSTÄNDIG ANSÖKAN BESTÅR AV:

 • Blankett ”Ansökan om hemvårdsstöd för barn”, erhålles från socialkansliet eller från kommunens hemsida www.brando.ax
 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningsperioden
 • Om ni vill lyfta tilläggsdelen: löneintyg
 • Lyftarens skattekort för förmån
 • Intyg över förkortad arbetstid (partiellt stöd)
 • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd)
 • Man bör även uppge om någondera förälder har arbetsgivare utom Åland

 

DET LAGSTADGADE HEMVÅRDSSTÖDET: 

 • Beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldradagpenningen upphört
 • Utbetalas den 16:e varje månad
 • Betalas retroaktivt högst 6 månader
 • Beviljas inte för kortare tid än 1 månad
 • Är skattepliktig inkomst
 • Erlägges av barnets  hemkommun

MERA UPPLYSNINGAR ges av Julia Grünewald, TEL 56700.

Blankett kan laddas ner här

ANSÖKAN INLÄMNAS TILL SKOLKANSLIET, 22940 ÅVA

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät