brandologo2
brandologo2

FADERSKAPSUTREDNING

Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Från den 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, då man väntar barn, kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.

Vart vänder du dig och hur går det till?

 • Begär i första hand på mödrarådgivningen att du och din partner skall få göra faderskapserkännandet och avtal om gemensam vårdnad vid era besök där innan barnets födelse. Detta alternativ är enklast för din familj eftersom ni då inte behöver göra ett extra besök hos barnatillsyningsmannen.
 • I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen också före barnets födelse men då behöver du visa upp ett intyg över graviditeten.
 • Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.
 • Då ni gjort det här redan vid mödrarådgivningen så skickas sedan handlingarna till kommunens barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.
 • Magistraten meddelar sedan barnatillsyningsmannen om barnets födelse.
 • Efter att 30 dagar gått från barnets födelse gör sedan barnatillsyningsmannen upp ett protokoll på utredningen som sedan lämnas in till magistraten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas.
 • Görs ett återkallande eller bestridande så är nästa steg att barnatillsyningsmannen påbörjar en faderskapsutredning.
 • Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannen.
 • Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och till magistraten för registrering.

Det här är i huvuddrag det vanliga förloppet i handläggningen av faderskapsärenden enligt den nya faderskaplagen som gäller från 1.1.2016.

Rättsliga betydelsen av faderskapserkännande

Då faderskapet har fastställts och släktskapsförhållandet har fastställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt:

 • till faderns släktnamn
 • att erhålla underhåll av fadern
 • att ärva fadern och släktingarna på faderns sida (arvsrätten är ömsesidig, Ärvdabalken)
 • att träffa sin fader
 • till pensions- och försäkringsförmåner, om fadern dör när barnet är minderårigt.

När fastställs faderskapet i domstol?

Ett minderårigt barn kan via barnatillsyningsmannen eller modern föra talan om fastställande av faderskapet till tingsrätten och likaså kan en man som anser sig vara far till barnet ha rätt att väcka talan om fastställelse av faderskapet. Se Faderskapslagen §§ 29 – 32.

Lagstiftning

Klicka här för att komma till Faderskapslagen. 
VÅRDNAD OCH UMGÄNGESRÄTT

Samtidigt med utredningen av faderskap så diskuteras barnets vårdnad. Vårdnaden och umgängesrätten av minderårigt barn kan vid samboförhållanden och efter skilsmässa fastställas av socialnämnden om föräldrarna är överens i ärendet.


UNDERHÅLLSBIDRAG

Vid skilsmässa/separation fastställs underhållsbidrag av socialnämnden eller domstol. Socialnämnden kan fastställa avtal som parterna är överens om. Underhållsbidraget betalas av den part som inte har barnet boende hos sig.


UNDERHÅLLSSTÖD

Om den underhållsskyldige försummar att erlägga underhållsbidraget kan barnet beviljas underhållsstöd av socialnämnden. Stödet är år 2004  118,15 €/månad. Socialnämnden får samtidigt rätt att utmäta obetalda underhållsbidrag från den underhållsskyldige.


MODERSKAPSUNDERSTÖD

Moderskapsförpackning eller 224 € i pengar. Beviljas blivande mödrar när graviditeten pågått i minst 180 dagar. Ansöks via rådgivningen i Brändö. Från och med 1.3.2003 har familjer som på en gång får flera barn rätt till förhöjt moderskapsunderstöd.

 

BROSCHYRER
Bostadsområden


Bekanta dig med Brändö Kumlinge Fibernät